Samospráva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Starosta obce:

Ing.Jozef Bednár

Obecné zastupiteľstvo:

Marcel Kocúr
Jozef Marcin
Ing.Tomáš Kocúr

Maroš Mašlej
Jozef Pacosa

                                       

Pracovníčka OcÚ:

Mária Lukáčová

Hlavný kontrolór obce:

Elena Gregová


Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Predseda:   

Úlohy komisie

vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadových vôd, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, stavebného poriadku a územného plánovania a cestného hospodárstva vyplývajúcich pre obec z príslušných právnych predpisov,
prerokováva návrhy zmien VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k ním svoje stanovisko,
prerokováva koncepčné materiály predkladané OcÚ týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu ŽP a zaujíma k ním svoje stanovisko,
v oblasti stavebnej zameriava sa na svoju činnosť hlavne na dodržanie stavebného zákona pri realizácii nových stavieb, pri stavebnej úprave stavieb a dbá na celkový rozvoj a vzhľad obce,
vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby miestnych komunikácii,
vykonáva kontrolu a údržby obecnej zelene,
prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území obce,
spolupracuje pri riešení úloh zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi.

komisia zabezpečuje prevenciu a ochranu verejného poriadku,
riešenie sťažností obyvateľov na porušenie verejného poriadku a spolunažívanie občanov,
kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce,
upozorňuje príslušné orgány obce na prípadné porušenie verejného poriadku v obci.Komisia pre oblasť kultúry, vzdelania, mládeže a športu
Predseda:   

Úlohy komisie

prerokováva projekty o finančný príspevok v oblasti športu a zaujíma k ním stanovisko,
prerokováva s vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území obce a zaujíma k ním stanovisko,
prerokováva kultúrne akcie na území obce,
prerokováva, odporúča a vyhodnocuje kultúrne podujatia organizované obcou,
prerokováva a vyhodnotenie a zápisy kronikára do kroniky obce,
spolupracuje pri vytváraní podmienok rozvoja obce.


                      
Komisia pre oblasť rozvoja obce
Predseda:   

Úlohy komisie

prerokovanie návrhov na prijatie úverov,
riešenie problematiky vysporiadania pohľadávok obce, vymáhanie odpustenie a predaj pohľadávok,
príprava návrhov na úpravy výšky daní, poplatkov a cien za poskytované služby,
kontrola dodržiavania zásad hospodárenia, nakladania a efektívneho využívania majetku obce,
posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľnosti a hmotného majetku obce.