AKTUÁLNE SPRÁVY

Obec Komárov

Obecný úrad, 086 11 Komárov č. 55

Obec Komárov

zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcíznení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Komárov

dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu:

- nehnuteľnosťDenný Bar KERTA, tenisové kurty

v k. ú. Komárov, na dobu neurčitú .

 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je priestor vhodný na prevádzku pohostinstva / barutenisové kurtylesoparku Kerta , vo vlastníctve obce. Obecsúčasnosti nemá záujeminé využitie pozemku.

Ponuky doložte na obecný úrad najneskôr do 31.10.2016.

 

Bližšie informácie na t.č. 0907950 563.

 

Zverejnené dňa: 19.10.2016

Zvesené dňa19.10.2016

Ing. Jozef Bednár

starosta obce


Obec Komárov

Obecný úrad, 086 11 Komárov č. 55


POZVÁNKA

Obecný  úradspolupráci s Obecným zastupiteľstvom Vás pozývajú na divadelné predstavenie Všetko o mužoch (komédia, autor: Miro Gavran), ktoré sa uskutoční 9.12.2016 o 19.00 hod. na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach.

Cena vstupenky je 12eur + cestovné.

Svoju účasť nahláste u starostu obce na čísle: 0907950563 najneskôr do 27.10.2016. Možná návšteva vianočných trhov na Hlavnej uliciKE.

Ing. Jozef Bednár - starosta
 


 

 


 


Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená dňa 25.11.2015

 

Názov predmetu zákazky„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k projektu: Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Komárov“

Opis predmetu zákazkyPredmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenieprojektu: „Zlepšenie miestnych základných služiebobci Komárov“rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podopatrenie 7.4 - Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry. Predpokladaná hodnota stavby je 135 000,- Eur s DPH.

PRÍLOHY:

Výzva na predkladanie ponúk.pdf


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.