AKTUÁLNE SPRÁVY

 

 

 


 


Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená dňa 25.11.2015

 

Názov predmetu zákazky„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie k projektu: Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Komárov“

Opis predmetu zákazkyPredmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenieprojektu: „Zlepšenie miestnych základných služiebobci Komárov“rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, podopatrenie 7.4 - Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry. Predpokladaná hodnota stavby je 135 000,- Eur s DPH.

PRÍLOHY:

Výzva na predkladanie ponúk.pdf


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.