AKTUÁLNE SPRÁVY

 

Potvrdenie o žití

že po dobu trvania mimoriadnej situácie, najdlhšie do 31.05.2020
(tento dátum sa môže v priebehu zmeniť) bude akceptovať potvrdenia o žití aj bez overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu.

Formulár Potvrdenie o žití, ktorý je dostupný aj na webe ČSSZ dôchodca vyplní, vlastnoručne podpíše, uvedie dátum a zašle ČSSZ. Okrem toho uvedie aj dôvod prečo nebol podpis úradne overený, napr. z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR (COVID-19).

Potvrdenie o žití zasielajte poštou na adresu:
ČSSZ, Krížová 25, 225 08 Praha 5, ČR.

 

Zápis deti do materskej školy

Materská škola Komárov  oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

od 30. apríla  2020 do 30. mája 2020.

   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy. Riaditeľka MŠ postupuje podľa ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020.

Celý dokument si môžete prečitať tu...

 

 

Seniori sme tu pre Vás!
Povedzme stop podvodníkom!!!

Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Viac informácií nájdete tu...

 

 

SAD PREŠOV oznamuje cestujúcej verejnosti

 

Mimoriadne cestovné poriadky
od 01.04.2020

Zmený všetkych spojov nájdete tu...

Dôležitý oznam

 

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vydal starosta obce Komárov nasledovné mimoriadne opatrenia, ktoré týmto prikazujeme všetkým obyvateľom obce Komárov dodržiavať.

1. Od dnešného dňa až do odvolania sa zakazuje verejné zhromažďovanie občanov na území obce Komárov.

2. Od pondelka 16.03.2020 bude prerušená prevádzka Materskej školy v Komárove.

3. Od pondelka 16.03.2020 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. V prípade potreby je potrebné kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo emailom:

054/ 4797 247, 0907 950 563,obeckomarov@stonline.sk

Žiadame, aby obecný úrad občania navštevovali iba v nevyhnutných prípadoch.

4. V Obci Komárov sa prísne zakazuje podomový predaj tovarov a služieb, pri ktorom by sa zhromažďovali občania na verejných priestranstvách, alebo by vás predajcovia navštevovali vo vašich domácnostiach.

5. Upozorňujeme občanov, ktorí sa či už pracovne alebo rekreačne zdržiavali mimo územia SR, že pre nich platí 14-dňová karanténa v domácnosti podľa usmernení krízového štábu SR. Porušenie týchto usmernení je potrebné oznámiť policajnému zboru SR, prípadne obci Komárov.

6. Počas najbližších 14-tich dní sa zakazuje zhromažďovanie občanov, hlavne našej mládeže na všetkých športoviskách, ihriskách a v areáloch školských zariadení v obci Komárov.

Tento oznam bude zverejnený na webovej stránke obce, na úradnej tabuli obce .

Mimoriadne opatrenia budú trvať do odvolania.

 Ing. Jozef Bednár - starosta

 

Dôležité informácie ohľadom koronavírusu najdete tu

 

Oznam zubnej ambulancie Kurima

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 oznamujeme naším pacientom, že od 16.03.2020 budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov v obmedzenom režime, a to len pre akútne bolestivé prípady.

Prosíme pacientov, aby vstupovali do priestorov čakárne s ochranným rúškom. 

Až do odvolania rušíme všetky objednané termíny. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na t.č. 054/ 7391345, mobil. číslo : 0904 319 293- v pracovné dni,v čase od 8. 00 do 11.00

Upozorňujeme, že naďalej platí povinná 14-dňová domáca karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za porušenie tejto karantény, alebo pri zatajení tejto informácie Vám hrozí pokuta až 1650 EUR. 

Ak ste osobou, na ktorú sa vzťahuje domáca karanténa, alebo máte pocit, že ste mohli prísť do kontaktu s osobou nakazenou ochorením COVID-19 a došlo u Vás k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu a potrebujete zubné ošetrenie, o ďalšom postupe sa prosím informujte na t.č. príslušného RÚVZ SR pre oblasť Bardejov: 0917 121 946, alebo kontaktujte VUC- odbor zdravotníctva 051/ 70 81635, mobil : 0911155744.

 

MUDr. Danka Boďová

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Obec Komárov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2019: ÚV KO = 31,20 %.
 
 

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1

v zmysle §6, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

 

Obec Komárov v zmysle §16, ods.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov obstaráva Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1.

 

V rámci uvedeného procesu a v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP

je vypracované Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1.

 

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1je prístupné v kancelárii Obecného úradu Hrabovec a na web stránke Ministerstva životného prostredia SR:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-komarov-zmeny-doplnky-c-1

 

Do uvedeného oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii Obecného úradu Komárov každý pracovný deň počas pracovných hodín úradu. Oznámenie bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní, t. z. do 10. marca 2020.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Komarov

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Komárov ako orgán územného plánovania

začala dňom 03.02.2020 prerokovanie Územného plánu obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1

 

  • dňa 24.02.2020 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Komárov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v k. ú. obce Komárov.

 

ÚPN-O Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 sú od 03.02.2020 do 04.03.2020 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Prešov – Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Komárov v pracovných dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené na:

www.obeckomarov.sk   a    www.uzemneplany.sk

Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby, predovšetkým správcov inžinierskych sietí, aby v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia zaslali svoje stanoviská k ÚPN obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1.

Vyzývame občanov obce Komárov, občianske združenia, organizácie, podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podali svoje pripomienky k ÚPN obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 písomnou formou na adresu Obecného úradu Komárov.

V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, podľa § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že k  ÚPN-O Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 nemajú pripomienky. 

 

Zverejnenie strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. 

Obec, podľa § 11 ods.1 zákona č.24/2006 Z.z. ako dotknutá obec zverejňuje na stránke obce odkaz na strategický dokument

,, Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.“

 

Do strategického dokumentu môžete nahliadnuť aj na Obecnom úrade a to v pracovných dňoch pondelok až piatok,  

riadnom pracovnom čase, kde si môže z neho robiť odpisy, výpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Správa bude verejnosti prístupná 21 dní.
Od. 23.01.2020 do 13.02.2020.

Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov najneskôr do 21. dní odo dňa zverejnenie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod do 12,00 hod. termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle:
051/7082219
alebo e-mailom : alena.sekerakova@minv.sk  

Link na dokument tu... 

 

 

 


 

Vývoz odpadu

Vývoz odpadu na stiahnutie tu...


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.