AKTUÁLNE SPRÁVY

 

OBEC KOMÁROV, OBECNÝ ÚRAD KOMÁROV č. 55, 086 11 HRABOVEC

 

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

      Obec Komárov zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Bednárom Vás týmto pozýva na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa

22.03.2017 / streda / o 17,00 hod

v sále kultúrneho domu v Komárove s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Informácia o činnosti obce v roku 2016
  3. Investičné zámery obce na rok 2017
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie, záver

      S pozdravom starosta obce: Ing. Jozef Bednár

                                                                                                             

 

 

 

 

 


 


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.