AKTUÁLNE SPRÁVY

 

OBEC KOMÁROV, OBECNÝ ÚRAD KOMÁROV č. 55, 086 11 HRABOVEC 

 

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

      Obec Komárov zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Bednárom Vás týmto pozýva na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa

 

21.03.2018 / streda / o 17,00 hod

 

v sále kultúrneho domu v Komárove s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Investičný zámer - prerokovanie
  3. Rôzne – majetkové priznanie starostu obce, prerokovanie a schválenie najmenej 5 % spolufinancovania dotácie na požiarnu zbrojnicu
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie, záver

      Z dôvodu uznášaniaschopnosti Vás prosím o potvrdenie účasti.

      S pozdravom    starosta obce:            Ing. Jozef Bednár

 

 

 

 

 

 


 


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.