AKTUÁLNE SPRÁVY

 

Oznam

Záujemcovia / z obce Komárov /  o kúpu stavebných pozemkov v obci Komárov nech svoje záväzné žiadosti doručia písomne na mailovú schránku:  komarovobec@gmail.comnajneskôr do 31.3.2021.

Jedná sa o pozemky v k.ú Komárov, parcely : 294/2 – 294/20

Ing. Jozef Bednár – starosta obce

Sčítanie obyvateľstva

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné
informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
v období od 1.4. do 31.10.2021

error loading iconViac informácii tu... 

 

Telefóne číslo kde sa môžete prihlásiť na asistované sčítanie obyvateľov

+421 54 479 72 47

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky

sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených.

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

 

Verejná vyhláška
Poľovnické združenie PZ LAZY, Hankovce

error loading icon

 

Celá vyhlášla tu...

 

Seniori sme tu pre Vás!

Povedzme stop podvodníkom!!!

Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Viac informácií nájdete tu...

 

Dôležitý oznam

 

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vydal starosta obce Komárov nasledovné mimoriadne opatrenia, ktoré týmto prikazujeme všetkým obyvateľom obce Komárov dodržiavať.

1. Od dnešného dňa až do odvolania sa zakazuje verejné zhromažďovanie občanov na území obce Komárov.

2. Od pondelka 16.03.2020 bude prerušená prevádzka Materskej školy v Komárove.

3. Od pondelka 16.03.2020 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. V prípade potreby je potrebné kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo emailom:

054/ 4797 247, 0907 950 563,obeckomarov@stonline.sk

Žiadame, aby obecný úrad občania navštevovali iba v nevyhnutných prípadoch.

4. V Obci Komárov sa prísne zakazuje podomový predaj tovarov a služieb, pri ktorom by sa zhromažďovali občania na verejných priestranstvách, alebo by vás predajcovia navštevovali vo vašich domácnostiach.

5. Upozorňujeme občanov, ktorí sa či už pracovne alebo rekreačne zdržiavali mimo územia SR, že pre nich platí 14-dňová karanténa v domácnosti podľa usmernení krízového štábu SR. Porušenie týchto usmernení je potrebné oznámiť policajnému zboru SR, prípadne obci Komárov.

6. Počas najbližších 14-tich dní sa zakazuje zhromažďovanie občanov, hlavne našej mládeže na všetkých športoviskách, ihriskách a v areáloch školských zariadení v obci Komárov.

Tento oznam bude zverejnený na webovej stránke obce, na úradnej tabuli obce .

Mimoriadne opatrenia budú trvať do odvolania.

 Ing. Jozef Bednár - starosta

 

Dôležité informácie ohľadom koronavírusu najdete tu

 

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Obec Komárov v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2019: ÚV KO = 31,20 %.
 
 

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1

v zmysle §6, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

 

Obec Komárov v zmysle §16, ods.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov obstaráva Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1.

 

V rámci uvedeného procesu a v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP

je vypracované Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1.

 

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1je prístupné v kancelárii Obecného úradu Hrabovec a na web stránke Ministerstva životného prostredia SR:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-komarov-zmeny-doplnky-c-1

 

Do uvedeného oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii Obecného úradu Komárov každý pracovný deň počas pracovných hodín úradu. Oznámenie bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní, t. z. do 10. marca 2020.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Komarov

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Komárov ako orgán územného plánovania

začala dňom 03.02.2020 prerokovanie Územného plánu obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1

 

  • dňa 24.02.2020 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Komárov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v k. ú. obce Komárov.

 

ÚPN-O Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 sú od 03.02.2020 do 04.03.2020 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Prešov – Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Komárov v pracovných dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené na:

www.obeckomarov.sk   a    www.uzemneplany.sk

Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby, predovšetkým správcov inžinierskych sietí, aby v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia zaslali svoje stanoviská k ÚPN obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1.

Vyzývame občanov obce Komárov, občianske združenia, organizácie, podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podali svoje pripomienky k ÚPN obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 písomnou formou na adresu Obecného úradu Komárov.

V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, podľa § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že k  ÚPN-O Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 nemajú pripomienky. 

 

 

 

 

 


 

 

Vývoz odpadu

Vývoz odpadu na stiahnutie tu...


 

Ponuka obedov pre občanov

Záujemcovia o odoberanie obedov v cene 2 € nech sa nahlásia na obecnom úrade najneskôr v pondelok 19.1.2015.

Obedáre zabezpečí obecný úrad.