Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana - zhotoviteľ Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum ukončenia Súbor na stiahnutie
2013_001 Jurkanin Martin, rod. Jurkanin a Obec Komárov Kúpna zmluva na nehnuteľnosť v katastrálnom území Komárov vedenej na LV č. 252- stavba súpisné číslo 55, postavená na parcele registra C-KN č.6, zapísanej na mene predávajúceho pod B2 v podiele 1/3-ina 10 000 € 25.3.2013 31.12.2013 Stiahnuť dokument