Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana - zhotoviteľ Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum ukončenia Súbor na stiahnutie
37/002/16 Prima banka Slovensko a.s Dodatok č. 6 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 37/002/16 28.04.2022 Stiahnuť dokument
2013_001 Jurkanin Martin, rod. Jurkanin a Obec Komárov Kúpna zmluva na nehnuteľnosť v katastrálnom území Komárov vedenej na LV č. 252- stavba súpisné číslo 55, postavená na parcele registra C-KN č.6, zapísanej na mene predávajúceho pod B2 v podiele 1/3-ina 10 000 € 25.3.2013 31.12.2013 Stiahnuť dokument