DHZ Komárov

 

 
Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarníctva na Slovensku nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúcich z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti,demokracie, rasovej,  národnostnej i  náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, súc vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je  pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.
Zo stanov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 
DHZ Komárov
 


Sviatok sv. Floriána slávime 4.mája (Ďeň hasičov a záchranárov) Svätý Florián žil koncom 3.a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciána. Narodil sa neďaleko Linzu v Rakúsku. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légií. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Medzi vojakmi sa začalo šíriť kresťanstvo, ktoré dal cisár Dioklecian rozkaz vyhubiť. Plukovník Florián nebol ochotný obetovať pohanským bohom. Pridal sa na stranu kresťanov, za čo zaplatil životom. Ešte pred tým však bol kruto mučený. Rímski vojaci ho utopili 4. mája roku 304 v rieke Enns
Sv. Florián sa uctieva ako patrón požiarnikov. Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome.