Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám pre spracúvanie osobných údajov

v zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „nariadenie GDPR“)

 

           

            Ochrana osobných údajov obyvateľov našej obce, ale aj ostatných osôb je pre nás veľmi dôležitá, preto k spracúvaniu týchto citlivých informácií pristupujeme zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky ako aj Európskej únie, aby sme prijali všetky náležité opatrenia pre zamedzenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb. 

            Týmto dokumentom napĺňame práva dotknutej osoby na informácie, ktoré sú všeobecne záväznými predpismi priznané a touto formou poskytované.

 

 

A/ Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obec Komárov

Komárov 55, 086 11 Hrabovec

IČO: 00 322 156

zastúpená – Ing. Jozefom Bednárom, starostom obce,t.č. 0907 950 563

pracovníčka OcÚ – Mária Lukáčová, t.č. 054 /479 72 47

 

 

B/ Zodpovedná osoba

Kontaktný údaj zodpovednej osoby: hrib@akhrib.sk

 

 

C/ Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

ÚČEL

základným účelom spracúvania osobných údajov je výkon a plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií miestnej samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy a v rámci toho na jednotlivé účely nižšie uvedené

 

PRÁVNY ZÁKLAD

elementárnym právnym základom, v zmysle ktorého sa pri výkone účelu spracúvajú osobné údaje na základe výkonu úloh obce je zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj ďalšie nižšie uvedené právne základy spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Personalistika a mzdy

zmluvy (pracovné a obdobné zmluvy a dohody)

zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Správa miestnych daní a poplatkov

zákon č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Správne poplatky

Zákon č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch

Činnosť stavebného úradu

zákon č. 50/1976 Zb. p územnom plánovaní a stavebnom poriadku

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Vedenie matriky a matričné služby

zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách

zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov okresnými úradmi a obcami

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Evidencia obyvateľov a hlásenie pobytu

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov

zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Verejné obstarávania

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Správa miestnych komunikácií

zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Agenda hrobových miest

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Kultúrne a športové podujatia

zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

Evidencia pamiatkového fondu na území obce

zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

agenda evidencie domov a bytov, ich priestorových usporiadaní, technických vybavení a ich geodetických dokumentácií (geografický informačný systém)

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v

Nakladanie s odpadom, drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správa a údržba verejnej zelene, verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd

zákon č. 79/2015Z. z. o odpadoch

zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Ochrana spotrebiteľa a správa trhových miest

zákon 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní 

Agenda rozvoja bývania

zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Oznamovanie zhromaždení

zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

Investičná činnosť a podnikateľská činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obce a rozvoja obce

zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Miestne referendum

zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Poskytovania sociálnych služieb, vykonávanie agendy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a funkcie kolízneho opatrovníka v rámci pozbavenia spôsobilosti na právne úkony

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

zákon č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

Vedenie obecných kroník

zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Agenda hazardných hier

zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách

Sťažnostná agenda

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Slobodný prístup k informáciám – žiadosti a opravné prostriedky

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidencia petícií

zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve

Majetková a bytová agenda

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Priestupky a iné správne delikty

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

osobitné predpisy

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Správa registratúry

zákon 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

Pomoc v hmotnej núdzi

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v

Agenda obecného zastupiteľstva

zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Voľby, kandidátske listiny, voličské zoznamy

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Informovanie obyvateľov obce

§78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Agenda školstva (materská škola) a zdravotníctva

zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Dobrovoľný hasičský zbor

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Ekonomická, účtovná a poštová agenda

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

zákon č. 283/20002 Z. z. o cestovných náhradách

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

zákon č. 305/20013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

Fotografie a videá

Súhlas dotknutej osoby

 

 

 

D/ Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany      

Okrem vyššie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov, sa môžu osobné údaje spracúvaťak je to nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany za podmienky ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby. Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú najmä plnenie povinnosti vo vzťahu k zmluvným partnerom prevádzkovateľa na zabezpečenie potrieb, činností a úloh prevádzkovateľa, predchádzanie kriminalite a zabezpečení bezpečnosti sietí a informačných systémov prevádzkovateľa.

 

 

E/ Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu

Ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány na výkon kontroly a dozoru, Štatistický úrad, Štátny archív, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, bankové inštitúcie, zmluvní partneri prevádzkovateľa, poradcovia, advokáti, audítori, pracovná zdravotná služba, bezpečnostný a požiarni technici, zamestnanci prevádzkovateľa, ktorým potreba prístupu k osobným údajom vyplýva z plnenia ich pracovných povinnosti, Spoločná úradovňa Richvald a iní sprostredkovatelia, ktorí na základe zmluvy vykonávajú spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa.

 

 

F/ Doba uchovávania osobných údajov, resp. kritériá jej určenia

Doba uchovávania je stanovená podľa účelu spracúvania a je zdokumentovaná v Registratúrnom pláne prevádzkovateľa.

 

 

G/ Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú ak sú splnené podmienky stanovené v záväzných právnych predpisoch.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov ak sú splnené podmienky stanovené v záväzných právnych predpisoch.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f)  zákona č. 18/2018 Z.z. vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8zákona č. 18/2018 Z.z.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe jej súhlasu, zmluvy alebo výkonu osobitných práv v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak takýto súhlas poskytla. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. za účelom zistenia  či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona alebo osobitného predpisuv oblasti ochrany osobných údajov.Tento návrh môže dotknutá osoba podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 

H/ Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov je vykonávané najmä na základe zákonných požiadaviek v súlade s účelom a pre príjemcov vyššie uvedených ako aj pre plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa a v rámci jeho oprávnených záujmov v zmysle účelu, podľa právneho základu a pre príjemcov vyššie uvedených.

 

 

I/ Profilovanie a prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie a nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

 

 

J/ Vybavovanie práv dotknutej osoby

Právami dotknutých osôb sa rozumie právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov,  právo dotknutej osoby, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Predmetné práva si môže dotknutá osoba uplatniť doručením písomnej žiadosti na adresu: Obec Komárov, Komárov 125, 086 11 Hrabovec alebo elektronicky na komarovobec@gmail.com.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv. Prevádzkovateľ nie je povinný konať, ak osobu nie je možné identifikovať. Prevádzkovateľ je povinný overiť totožnosť osoby. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, ktorou uplatňuje svoje práva dotknutej osoby do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh  na úrad na ochranu osobných údajov. Informácie a oznámenia a opatrenia prijaté v zmysle uplatnenia vyššie uvedených práv sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b)odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej osobe možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Ak prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť, musí zmeškanie lehoty zdôvodniť.

Oznámenie musí obsahovať najmä

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,

b)kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,

c)opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

d)opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť tieto informácie v rozsahu, v akom sú mu známe v čase oznámenia; ak v čase oznámenia nie sú prevádzkovateľovi známe všetky informácie, poskytne ich bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvie. Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a prijaté opatrenia. Oznámenie sa nevyžaduje, ak

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,

b)prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby

c)by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.