Prvá stránka - nemazať

 

 

Informácie
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

Elektronický klik...

alebo

V listinej podobe klik...

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
komarovobec@gmail.com

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie
pre Parlamentné voľby v r. 2023:
komarovobec@gmail.com

 

 

error loading iconUtvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnosti

 

error loading iconInformácie - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

Oznámenie
o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 02 Územného plánu obce Komarov

error loading iconCelé oznamenie  tu...

 

 

 

Výzva občanom Obce Komarov

a dotknutým vlastníkom a ich právnym nástupcom v súvislosti s riešením  prídelov pozemkov v časti Roveň

error loading iconCelá výzva tu...

 

 

 

 

Oznam

pre občanov a vlastníkov pozemkov
 
v súvislosti s využitím pozemkov za účelov individuálnej výstavby
 
 
 

error loading icon

 

Viac informácií tu...

 
 
 
 
 
 

Verejná vyhláška
Poľovnické združenie PZ LAZY, Hankovce

error loading icon

 

Celá vyhlášla tu...

 

Seniori sme tu pre Vás!

Povedzme stop podvodníkom!!!

Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Viac informácií nájdete tu...

 

 
 

Informácia

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1

v zmysle §6, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

 

Obec Komárov v zmysle §16, ods.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov obstaráva Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1.

 

V rámci uvedeného procesu a v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP

je vypracované Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1.

 

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Komárov - Zmeny a doplnky č. 1je prístupné v kancelárii Obecného úradu Hrabovec a na web stránke Ministerstva životného prostredia SR:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-komarov-zmeny-doplnky-c-1

 

Do uvedeného oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii Obecného úradu Komárov každý pracovný deň počas pracovných hodín úradu. Oznámenie bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní, t. z. do 10. marca 2020.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Komarov

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Komárov ako orgán územného plánovania

začala dňom 03.02.2020 prerokovanie Územného plánu obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1

 

  • dňa 24.02.2020 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Komárov s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v k. ú. obce Komárov.

 

ÚPN-O Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 sú od 03.02.2020 do 04.03.2020 sprístupnené k nahliadnutiu a preštudovaniu na Okresnom úrade Prešov – Odbor výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade Komárov v pracovných dňoch počas úradných hodín. Zároveň sú zverejnené na:

www.obeckomarov.sk   a    www.uzemneplany.sk

Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby, predovšetkým správcov inžinierskych sietí, aby v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia zaslali svoje stanoviská k ÚPN obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1.

Vyzývame občanov obce Komárov, občianske združenia, organizácie, podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podali svoje pripomienky k ÚPN obce Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 písomnou formou na adresu Obecného úradu Komárov.

V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, podľa § 22 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že k  ÚPN-O Komárov – Zmeny a doplnky č. 1 nemajú pripomienky. 

 

 

 

 

 


 

 

Vývoz odpadu

Vývoz odpadu na stiahnutie tu...


Viac informácií tu...Viac informácií tu...